For foreigners For foreigners
Ozdoba Zpět na předchozí stránku Ozdoba

 Mozartova obec v České republice vypisuje na rok 2009

29. ročník DUŠKOVY SOUTĚŽE HUDEBNÍ MLÁDEŽE VE ZPĚVU
 

 Soutěž se bude konat

v sobotu 18. dubna 2009

v sále Konzervatoře a ladičské školy Jana Deyla, Praha 1-Malá Strana, Maltézské nám. 14.

 

Soutěž se již čtvrtým rokem koná ve spolupráci se Saskou mozartovskou společností v Saské Kamenici (Chemnitz), má tudíž povahu mezinárodní soutěže a jako společný projekt je letos poprvé podpořena nadací Česko-německého fondu budoucnosti.

 Poslání soutěže:

a) umožnit mladším generacím hlubší poznávání díla Wolfganga Amadea Mozarta,

b) podpořit poznávání a oživení tvorby jeho českých předchůdců, současníků a následovníků.

Zájemci podávají řádně vyplněné přihlášky podle přiloženého vzoru, tj. pouze na formátu A4, a pro každého soutěžícího zvlášť, a to nejpozději do 4. dubna 2009 na adresu Mgr. Milada Jonášová PhD., Famfulíkova 19/1140, 182 00 Praha 8.

Prosíme, abyste splnili všechny požadavky pro podání přihlášek a nevystavovali se nebezpečí, že přihlášky nebudou moci být přijaty. Pokud by někdo z přihlášených musel z vážných důvodů svou účast odhlásit, nechť tak učiní nejpozději den před soutěží.

Soutěžící vstupuje do soutěže se svým klavíristou. Pokud by některému měla tato podmínka účast v soutěži znemožňovat, poskytne mu Mozartova obec vlastního zkušeného doprovazeče. Porota ovšem nemůže v takovém případě brát ohled na eventuální snížení interpretační úrovně soutěžícího.

Účastnický poplatek pro kategorii B I (10-14 let) činí 100 Kč a pro ostatní kategorie 200 Kč. Je nutno ho uhradit v soutěžní den před zahájením příslušné kategorie.

Cestovné a případné náklady na ubytování si účastníci hradí sami.

 

Před soutěží bude k dispozici program soutěže, zahrnující pořadí soutěžících s názvy jimi zvolených soutěžních skladeb. Soutěžící budou ve svých kategoriích vystupovat v abecedním pořadí.

 

 
Podmínky soutěže

Volba skladeb

Jako soutěžní skladby mohou zaznít pouze neupravovaná znění děl W. A. Mozarta nebo skladatelů, narozených na území Čech a Moravy a s těžištěm tvorby v letech 1750-1820. Transponovaná znění jsou nepřípustná! Před začátkem každé kategorie během soutěžního dne je soutěžící povinen na požádání předložit svůj notový materiál přípravné komisi k nahlédnutí. Všechna díla musí zaznít v jazyce originálu: Mozartovy árie z italských oper v italštině, ze singspielů v němčině, z chrámových děl v latině. Totéž platí i pro české autory. (Pozor! Většina jejich originálních verzí není v češtině!) Výjimka pro soutěžící v kategorii B I: skladby mohou být předneseny v češtině a v transpozici!

Upozornění:

a) pro ověření vokálního partu: všechny Mozartovy skladby jsou v originálním znění k dispozici na internetové adrese http://www.nma.at (rubrika „NMA online“),

b) ukolébavka Princi můj maličký spi není od Mozarta a tudíž nemůže být zařazována do soutěžního repertoáru.

 *

Pro určení věkové hranice je rozhodující věk v den soutěže.

KATEGORIE   A - budoucí profesionálové (posluchači konzervatoří, akademií a středních škol s hudebním zaměřením, soukromé studium):

I. – ve věku 15-20 let

II. – ve věku 21-25 let

Soutěžní skladby: dvě árie (z opery, z oratoria nebo koncertní árie) W. A. Mozarta nebo jeho českých současníků.

 Kategorie   B – amatérští pěvci:

I. – ve věku 10-14 let

Soutěžní skladby: dvě písně W. A. Mozarta nebo jeho českých současníků.

II. – ve věku 15-20 let

Soutěžní skladby: píseň a árie nebo dvě árie W. A. Mozarta nebo jeho českých současníků.

III. – ve věku 21-26 let

Soutěžní skladby: dvě árie W. A. Mozarta nebo jeho českých současníků.

 

Ceny

V každé kategorii (A I II, B I II III) může porota udělit 1. - 3. cenu a čestná uznání. První cena je nedělitelná, ostatní ceny může porota dělit za předpokladu, že maximální rozdíl v ohodnocení bude 0,5 bodu.

Porotu Duškovy soutěže jmenuje výbor Mozartovy obce z řad předních českých pěveckých interpretů a pedagogů, předsedkyní poroty je prof. Magdaléna Hajóssyová (HAMU). Jeden člen poroty je delegován z Německa.     
 

Případné dotazy zašlete na výše uvedenou adresu nebo na emailovou adresu duskovasoutez@mozartovaobec.cz nebo tel.    723 323 320   .

  Na shledání se těší pořadatelé z Mozartovy obce.                               

                                                                                                                                                       Mgr. Milada Jonášová, PhD.

                                                                                                                                                            tajemnice výboru MO

 

 

 *  

Přihláška do Duškovy soutěže hudební mládeže 2009

 

Název školy a jméno jejího zástupce:

adresa (včetně PSČ):

email:  

 
Jméno a příjmení soutěžícího:     

kategorie:

datum narození:                                         

bydliště soutěžícího (včetně PSČ):

kontaktní email:

telefon:

  
 
Kategorie A I - A II - B III
 
1.     1.
autor
 
2.      
název opery, chrámové skladby či oratoria
 
 
textový incipit (první slova textu) árie
 
2.
autor
 
 
název opery, chrámové skladby či oratoria
 
 
textový incipit (první slova textu) árie
 
 
 
 
 
KATEGORIE BI
 
1.
3.      autor
 
 
4.     textový incipit (první slova textu) písně
 
2.
5.      autor
 
 
6.     textový incipit (první slova textu) písně
 
 
 
 
 
Kategorie B II
 
1.
autor
 
 
název opery, chrámové skladby či oratoria
 
 
textový incipit (první slova textu) árie či písně
 
2.
autor
 
 
název opery, chrámové skladby či oratoria
 
 
textový incipit (první slova textu) árie
 

 

 

datum                                                                                                   razítko školy a podpis jejího zástupce