For foreigners For foreigners
Ozdoba Zpět na předchozí stránku Ozdoba
Aktuální lež starosty OÚ Praha 5

 

Po léta k nám do Mozartovy obce přicházejí různými cestami informace o tom, jak se o nás negativně vyjadřují někteří pracovníci Comenia, který má propachtovanou Bertramku, a podobně i někteří pracovníci Obvodního úřadu Prahy 5. K jejich nejoblíbenějším dezinformacím patří ta, jak prý předseda MO odmítl v roce 1990 nabídku převodu Bertramky na Mozartovu obec za symbolickou 1 korunu. Jiná báchorka vypráví o četných leč marných nabídkách vzájemné spolupráce, vysílaných po léta Obvodním úřadem na adresu Mozartovy obce. Proti takovým ústně distribuovaným klevetám je spolek bezmocný. Jak jim čelit? A hle, teď se ta možnost naskytla „zásluhou“ samotného starosty OÚ! 

Česká televize totiž dne 4. května 2006 vysílala v rámci pořadu Večerník Čech také krátký šot Petra Sojky s mozartovskou tématikou (250. jubileum, instalace /ohavné/ nafukovací „mozartovské busty“ na Letenské pláni, kde kdysi stával Stalinův pomník, 15. rok soudního sporu o Bertramku).

V partii o Bertramce zazněly také dvě věty starosty Prahy 5 JUDr. Milana Jančíka. Byly ukázkou bezostyšného dezinformování české veřejnosti byrokratem, který se domnívá, že si ve svém postavení může dovolit jakákoliv nepravdivá tvrzení. Řekl na kameru toto: „Bertramka byla vydána dobrovolně tehdejší předsedkyní mozartovské obce. A mnohokrát jsme v průběhu těch let nabízeli mozartovské obci spolupráci.“

První Jančíkovo tvrzení je v naprostém rozporu s mnoha úředními dokumenty i s nálezem Ústavního soudu z 14. července 2004, v němž se mj. praví:    „Předsedkyně Mozartovy obce prof. J. Snížková nikdy vážně o převodu Bertramky neuvažovala a k nabídce daru dopisem ze dne 9. 1. 1986 ji vedl jen dlouhodobý nátlak ze strany ministerstva kultury, ministerstva financí, Národního muzea a orgánů StB, včetně stranických složek KSČ, a výhrůžky profesní i další újmy vůči ní a členům její rodiny.“

Co k tomu dodat? Kdo má zájem, ať si na těchto stránkách MO přečte celý Nález Ústavního soudu jakož i další dokumenty, dokazující totéž. O „dobrovolném vydání Bertramky“ může totiž mluvit jen někdo, kdo má na současném stavu osobní, případně i hmotný zájem, nebo takový zaujatec, který dokáže nevidět samo výchozí právní zdůvodnění celé konfiskační akce, jež bylo vypracováno na ministerstvu financí ČR 22. února 1984 a mohlo by přejít do učebnic jako dokonalá ukázka protiprávních akcí totalitního režimu, opovrhujícího i mezinárodními aspekty problému. Konfiskaci Bertramky zdůvodnili komunističtí byrokrati v roce 1984 poválečnými dekrety, které už byly v té době právně neúčinné! („Doporučujeme, […] aby o této skutečnosti, která de facto nastala ex lege po účinnosti zmíněného dekretu presidenta republiky […] nebyla rakouská úřední místa a ani rakouská mezinárodní nadace Mozarteum se sídlem v Solnohradě z čs. iniciativy informována.“)

Protože předsedkyně J. Snížková nátlaku statečně odolávala, urgoval 3. 1. 1986 ředitel Národního muzea soudruh dr. Čejchan v dopise náměstkovi ministra kultury ing. Kymličkovi zvýšení tlaku na Mozartovu obec slovy: „je nutné, aby Mozartova obec konečně nabídla nemovitost čs.státu“.

 

*

 

A jak je tomu s druhým tvrzením představitele Obvodního úřadu p. Jančíka? Je stejně nepravdivé: „A mnohokrát jsme v průběhu těch let nabízeli mozartovské obci spolupráci…“

K posouzení „hodnověrnosti“ tohoto výroku si dovolíme předložit několik dokumentů, které zatím na našich stránkách publikovány nebyly. Týkají se dvou případů - a mimo soudní jednání jich v době Jančíkově více nebylo - kdy se na Mozartovu obec v uplynulých letech obrátil p. Jančík nebo někdo z Obvodního úřadu:

 

1. Páně Jančíkova první nabídka Mozartově obci k „spolupráci“:

 

      Když byl p. Jančík ještě místostarostou, pozval mne jakožto předsedu výboru MO na 10. hodinu dopolední dne 9. června 1999 k jednání na Obvodní úřad. Řádně jsem se dostavil, společnost nám dělali ještě dva pánové z téhož úřadu, z nichž jeden byl údajně právník. Pan Jančík zpočátku překypoval laskavostí na okresní úrovni („káva?“, „něco k tomu?“) a rozhovořil se na téma zbytečnosti sporu o Bertramku, že bychom raději měli spolupracovat atd. Souhlasil jsem. Muž, označený jako právník, pak hovořil o hypotetické možnosti vytvořit jakousi nadaci pro Bertramku, v níž by byl zastoupen jak Obvodní úřad, tak Mozartova obec. Ocenil jsem tuto úvahu jako zajímavou už proto, že sama obec hned po převratu a v několika letech následujících s OÚ o nejrůznějších možnostech a formách spolupráce jednala. Po určitém čase se jako o třetím členu tzv. konsorcia počítalo z iniciativy ing. Muzikáře také s Comeniem a bylo vypracováno několik návrhů. V roce 1991 nás však p. ing. K. Muzikář z Bertramky doslova vyhodil. Pak už jsme se pokoušeli o dojednání jen s OÚ. Jako poslední pokus jsme vypracovali „Návrh tématických okruhů spolupráce mezi Obvodním úřadem pro Prahu 5 a Mozartovou obcí v ČR“. Tento návrh měl kromě úvodu 5 oddílů a končil slovy: „Toto souručenství by mělo vyplývat z vlastnictví Bertramky Mozartovou obcí a z titulu, že tento objekt je lokalizován na území Prahy 5 - Smíchova.“ - Proto jsem se onoho 9. 6. 1999 zeptal pánů z OÚ Prahy 5 v čele s místostarostou p. Jančíkem (tehdy ještě nebyl JUDr.), jak by si v té věci představovali další postup. Slova se opět ujal - už energičtěji - pan Jančík: „Vy stáhnete žalobu a pak se dohodneme na dalším.“ Opáčil jsem, že našemu výboru bylo naopak už v době převratu valnou hromadou MO uloženo, aby zahájil jednání o zpětné získání Bertramky do majetku MO. O případném stažení žaloby by musela opět rozhodovat valná hromada a ta to na základě pouhého ústního a velmi neurčité nástinu jakési nadace, sděleného jednomu činovníkovi obce místostarostou OÚ Praha 5, tj. představitelem protistrany ve vedeném soudním sporu, jistě neudělá. Po mých slovech se situace prudce změnila: p. Jančík vstal a šel beze slova ke dveřím, otevřel je a s teatrálním gestem mi volnou rukou energicky naznačil, abych opustil místnost. Stačil jsem už jen říci: „Tuhle scénu jste zahrál moc dobře“ - a byl jsem na chodbě.

      Tak vypadala a skončila páně Jančíkova nabídka ke spolupráci číslo 1.

 

2. Páně Jančíkova druhá nabídka Mozartově obci k „spolupráci“:

 

Dne 17. 6. 2003 jsem obdržel od pana Ing. Zdeňka Jáchyma, vedoucího odboru obchodních aktivit ÚMČ Praha 5 doporučený dopis „do vlastních rukou“, datovaný 11. 6. 2003 („naše značka OOA/1202/03, vyřizuje Hodová“) následujícího znění :

 

„Věc: Uvolnění a vyklizení hospodářských budov v areálu Bertramka.

 

Vážený pane doktore,

vzhledem k tomu, že Městská část Praha 5 schválila modernizaci areálu Bertramka včetně hospodářských budov (stodoly a sýpky) během roku 2003, žádáme vás o urychlené uvolnění všech prostor využívaných Mozartovou obcí ve stodole uvedeného objektu nejpozději do 15. července 2003. V současné době probíhají poslední přípravy před rekonstrukcí, která začne v nejbližších dnech. Dle sdělení Dr. Cibulové ze společnosti Comenius, o.s. tyto prostory nikdo nenavštěvuje a ani neplatí za jejich užívání.

V příloze Vám připojujeme kopii aktuálního výpisu z katastru nemovitostí ze dne 29. 5. 2003, ze které je patrné, že jediným vlastníkem usedlosti Bertramka je Hlavní město Praha, které svěřilo správu nemovitosti Městské části Praha 5. Na základě těchto skutečností Vás žádáme o sdělení termínu vyklizení všech prostor pro jejich následné převzetí odborem obchodních aktivit MČ Praha 5.

S pozdravem….“

 

Je nepochybné, že tento dopis byl poslán na základě pokynu nebo alespoň s vědomím p. Jančíka. Je možné ho vykládat jako nabídku spolupráce? Na formulaci dopisu je pikantní mj. požadavek „uvolnění všech prostor využívaných Mozartovou obcí“, když se ve skutečnosti jedná o jednu místnost v budově tzv. špýcharu, v níž je uložen archiv Mozartovy obce, její knihovna, zbytky nákladů spolkového časopisu a obcí vydaných skladeb atd. Také zmínka o „prostorách“,  za jejichž užívání nikdo neplatí je pikantní a vynucuje na oplatu otázku: co platí Praha 5 nebo Comenius za používání klavíru Mozartovy obce při všech hudebních produkcích na Bertramce?

 

Na uvedený dopis jsem odpověděl:

„K Vašemu dopisu, který mi byl doručen 17. 6. a který obsahuje výzvu, abychom do 15. 7. 2003 vyklidili místnost v budově tzv. špýcharu, v níž je uložen archiv a knihovna Mozartovy obce, zasílám jménem výboru MO toto vyjádření.

Představitelům Vašeho úřadu zřejmě není známo, že Mozartova obec vznikla v roce 1927 proto, aby v nové Československé republice existovala právní osoba, která by mohla od tehdejšího majitele Bertramky, tj. od Internationale Stiftung Mozarteum v Salcburku, zakoupit Bertramku, kterou nehodlal mladý čs. stát ponechat v zahraničním držení. S podporou domácích i zahraničních umělců, podnikatelů, mnoha domácích institucí a osobně presidenta T.G.Masaryka, který mj. převzal patronát nad jedním z koncertů České filharmonie, jehož výnos byl předán Mozartově obci jako příspěvek na koupi Bertramky, MO v roce 1929 Bertramku zakoupila a v dalších letech řádně spravovala. Jen dva totalitní režimy - nacistický a komunistický - přinutily MO Bertramku vydat. Protože komunistický režim nemohl Mozartovu obec zrušit (s ohledem na hypotéku, která na Bertramce vázla), uzavřel s ní smlouvu, že bude dále používat onu archivní místnost a desetkrát do roka bude moci - bez jakékoliv finanční úhrady - pořádat na Bertramce své koncerty. Po pádu komunistického režimu zbylo z této smlouvy jen právo užívat onu archivní místnost. Nepředpokládáme, že po obdržení této informace bude Váš úřad trvat na vyklizení oné místnosti. A že také vezme v úvahu, že spor o Bertramku není dosud definitivně uzavřen. Naše tzv. dovolání leží ještě u Ústavního soudu. (O této majetkoprávní situaci jsem v lednu - na schůzi předsedů mozartovských obcí evropských zemí - informoval předsedu Internationale Stiftung Mozarteum v Salcburku JUDr. Gehmachera.)

Chováme naději, že žádnými dalšími kroky Obvodního úřadu nebude činnost naší společnosti ohrožena, a to zvláště ne v době, kdy už se na mezinárodní úrovni a za naší účasti připravují oslavy velkého mozartovského jubilea roku 2006. V Mozartově obci jsou soustředěni čeští mozartovští odborníci, kteří se už mj. - na půdě rakouského kulturního domu v Praze - sešli dne 24. března se salcburskou delegací, dojednávající přípravu oslav. Dále: jedna členka našeho výboru zakončuje jakožto stipendiantka Internationale Stiftung Mozarteum semestrální studijní pobyt v Salcburku, který jí byl poskytnut na základě jejích objevů dosud neznámých mozartovských pramenů v Praze atd. Pevně věříme, že se nenajde nikdo, kdo by chtěl tuto a další činnost Mozartovy obce, reprezentující i na mezinárodním poli nezanedbatelnou stránku českých kulturních aktivit, ohrozit.

                                                           Jménem výboru MO a s projevem úcty

                                                                                                                              doc. dr. Tomislav Volek"

 

  Pan ing. Jáchym však zřejmě dostal od svých nadřízených pokyn, odmítnout argumenty našeho dopisu a 25. 7. 2003 mi dalším dopisem sdělil, že na svých požadavcích „uvolnění všech prostor využívaných Mozartovou obcí v areálu Bertramka“ trvají. Z příslušnou úřednickou laskavostí podotkl, že „vyklizení neznamená, že chceme činnost Mozartovy obce omezovat nebo zrušit“ a že by bylo vhodné „s pí Cibulářovou“ [sic!] domluvit „co nejbližší možný termín opuštění areálu Bertramka“.

 

*

 

  Takže pane starosto Jančíku, dovolili jsme si Vaše vyjádření do televize o tom, jak jste „mnohokrát v průběhu těch let nabízeli mozartovské obci spolupráci“, konfrontovat s dvojí písemnou výzvou Vašeho úřadu, abychom na Bertramce „všechny využívané prostory“ uvolnili a abychom si s Vaším nájemníkem Comeniem domluvili „co nejbližší možný termín opuštění areálu Bertramka“.

To vše před ukončením soudního sporu…

To vše bez sebemenšího přihlédnutí  k specifické povaze Bertramky jako mozartovské památky, kterou za času svobodné Československé republiky - ale jenom tehdy! - Mozartova obec koupila, dobře spravovala a učinila z ní s odbornou kvalifikací vedené centrum české péče o mozartovský kult. Vy za své dodatečné správy komunistického konfiskátu svěřujete Bertramku do referátu „odboru obchodních aktivit“ a pronajímáte ji organizaci, která má primárně komerční zájmy. Nebo snad máte pocit, že z této jedinečné kulturní památky evropského dosahu vycházejí v roce velkého Mozartova jubilea originální podněty, založené na rozsáhlé znalosti Mozartova života a díla, na účasti na dalších výzkumech tohoto fenoménu, které nejsou ve svých možnostech ještě ani zdaleka vyčerpány?

tv