For foreigners For foreigners
Ozdoba Zpět na předchozí stránku Ozdoba
Kritické edice pramenů a dokumentů

 

Ve třetím století od skladatelovy smrti mají vážní zájemci o Mozartův život a dílo k dispozici vědecky zpracované edice pramenů a dokumentů, jakož i různé přehledové pomůcky.

 

Thematický katalog skladeb, uspořádaný chronologicky:

Ludwig Ritter von Köchel: Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke Wolfgang Amadé Mozarts. Bearbeitet von Franz Giegling, Alexander Weinmann und Sievers. Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 1964. (Po tomto 6.vydání katalogu následovala už jen nezměněná vydání, osmé v roce 1999.)

 

Kritická edice díla:

 

Wolfgang Amadeus Mozart: Neue Ausgabe sämtlicher Werke. In Verbindung mit den Mozartstädten Augsburg, Salzburg und Wien herausgegeben von der Internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg. Bärenreiter Kassel-Basel-Tours-London 1956-.

 

Tato souborná kritická edice Mozartovy tvorby byla zahájena v roce 1956. (Viz též následující stať.) Je rozvržena do 10 sérií, v nichž jsou díla dále členěna do 35 skupin:

 

I. Duchovní vokální tvorba (15 svazků)
II. Jevištní díla (32 svazků)
III. Písně a kánony (3 svazky)
IV. Orchestrální díla (19 svazků)
V. Koncerty (14 svazků)
VI. Chrámové sonáty (1 svazek)
VII. Hudba pro ansámbly s větším počtem solových nástrojů (3 svazky)
VIII. Komorní hudba (7 svazků)
IX. Klavírní tvorba (7 svazků)
X. Supplement (ca. 25 svazků)

 

Do roku 1991 bylo v devíti seriích zpřístupněno celé Mozartovo kompoziční dílo. V dosud nedokončené 10. serii jsou mj. zpracovány Mozartovy úpravy děl jiných autorů (G. F. Händel, L. Mozart), díla s neprokázaným autorstvím, dva svazky skic a fragmentů, mozartovské dokumenty, skladatelův vlastnoruční katalog děl, katalog vodoznaků dochovaných autografů atd.

Širšímu okruhu zájemců je kritické vydání skladeb dostupnější v souboru 20 svazků zmenšeném formátu pod souhrnným označením Werkausgabe in 20 Bänden, Bärenreiter-Verlag Kassel und Deutscher Taschenbuch Verlag München 1991.

 

 

Edice písemných dokumentů:

Mozart. Die Dokumente seines Lebens. Gesammelt und erläutert von Otto Erich Deutsch. Bärenreiter Kassel-Basel-Tours-London 1961.

Mozart: a Documentary Biography by Otto Erich Deutsch. Translated by Eric Blom, Peter Branscombe and Jeremy Noble. Stanford University Press, Standford, California 1965, 21966. (Rozšířený anglický překlad Deutschovy edice.)

Mozart. Die Dokumente seines Lebens. Addenda und Corrigenda, hrsg. Joseph Heinz Eibl, Bärenreiter Kassel-Basel-Tours-London 1978.

Mozart. Die Dokumente seines Lebens – Neue Folge. Addenda zu Mozart, hrsg. Cliff Eisen, Bärenreiter Kassel-Basel-Tours-London 1997.

 

Edice korespondence:

Mozart. Briefe und Auzeichnungen. Gesamtausgabe. Herausgegeben von der Internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg. Gesammelt von Wilhelm A.Bauer und Otto Erich Deutsch, auf Grund deren Vorarbeiten erläutert von Joseph Heinz Eibl. 7 Bände. Bärenreiter Kassel-Basel-Tours-London 1962-1975. - 4 svazky textů, 2 svazky komentářů a l svazek rejstříků.

 

Ikonografie:

Otto Erich Deutsch: Mozart und seine Welt in zeitgenössischen Bildern. Bärenreiter Kassel-Basel-Tours-London 1961.

 

 

Souborná edice nahrávek Mozartova díla na CD:

Tohoto velkolepého projektu, který umožnila až nejnovější technika záznamu zvuku, se ujala firma Philips a realizovala ho pod názvem Der ganze Mozart. Das Universum eines Genius. Od září 1990 do listopadu 1991 byly na 180 kompaktech ve 45 albech vydány nahrávky více než 675 Mozartových skladeb. Ke každému kompaktu byl připojen informační text, u vokálních děl text, resp. celé libreto v jazyce originálu a ve 3 překladech. Byly použity i starší nahrávky, například u operních titulů, ale vysoké procento skladeb bylo nahráno nově. Má-li některá skladba dvě autorské verze, byly vydány obě, takže projekt zahrnul např. vedle italské opery La finta giardiniera i její německou verzi Die Gärtnerin aus Liebe. V rámci projektu byla nahrána a vydána dokonce i árie J. Ch. Bacha Cara la dolce fiamma, protože k ní Mozart v roce 1778 vypracoval v Mannheimu pro Aloisii Weberovou ornamentiku ! Samozřejmě byl nahrán a vydán např. i duet Welch ängstliches Beben, který Mozart komponoval pro Únos ze serailu, ale pak ho do partitury nezačlenil. Edice obsahuje dokonce i nahrávky některých fragmentů, v některých případech pietně a znalecky dokončených či orchestrovaných.

Takové pojetí „soubornosti“ je u autora jako je Mozart důvodné a vydavatelská firma Philips zaslouží ocenění za pořízení nahrávek i skladeb zmíněného typu, které budou z hlediska obchodního nepochybně ztrátové, avšak významně rozšiřují možnost poznat mj. Mozartův tvůrčí proces i jeho náročná autorská kriteria, poznat i takovou Mozartovu hudbu, s kterou autor nebyl z těch či oněch důvodů spokojen a nahradil ji hudbou jinou. - Dodejme ještě, že po dobu vydávání zvukového záznamu souborného Mozartova díla vydávala firma Philips pro zájemce zdarma zvláštní časopis Die Mozart-Gazette.

 

*

 

Přehlédneme-li tuto úctyhodnou řadu mozartovských edic notovin i písemností, pomůcek atd., jimiž jsou mozartovské prameny zpřístupněny, nemůžeme se nepozastavit nad skutečností, která při prvním pohledu působí překvapivě: navzdory těmto skvělým badatelským podmínkám dosud neexistuje velká moderní syntetická mozartovská monografie, jež by obsáhla výsledky dosavadních mozartovských výzkumů !

Ve skutečnosti vznikla dosud jen jediná velká monografie, pojednávající v potřebném rozsahu o celém Mozartově díle ! Míním tím čtyřsvazkou monografii Otto Jahna (1813-69), vydanou v letech 1856-59, jejíž 3. a 4. vydání (1889-91, resp.1905-7) připravil Hermann Deiters a 5. vydání - zcela přepracované - vydal 1919-21 pod svým jménem Hermann Abert. Jeho monografie se dočkala - už bez další aktualizace textu - řady dalších vydání, ovšem přes své vynikající kvality současnému stavu poznání už neodpovídá.

Všechny ostatní přehledové práce o Mozartovi a jeho tvorbě se omezují na rozsah jednoho svazku, což s sebou nutně nese odhlížení od mnoha problémů, kontextů, tematických okruhů jakož i už objasněných skutečností. Jako příklad takové zdařilé malé monografie lze uvést práci Alfred Einstein: Mozart. His Character. His Work, New York: Oxford University Press, 1945 a četná další vydání i překlady, nebo novější, ale nikoliv už vždy nespornou práci Maynard Solomon: Mozart: A Life, New York 1995.

 

Z uvedených skutečností je možno odvodit nesporný závěr: mozartovští badatelé jsou si vědomi, že i po staletích výzkumů, v nichž se angažovali mnozí bystří badatelé, po pořízení spolehlivých edic a souborů dokumentů i nadále v mozartovském výzkumu platí, že - řečeno po stendhalovsku - "téma přesahuje vypravěče"...

T. Volek